UNITED INTERNATIONAL PICTURES
WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Ta strona internetowa jest własnością United International Pictures B.V. („UIP") i jest przez nią zarządzana

Korzystanie ze strony internetowej UIP
Korzystając z tej strony, akceptujesz niniejsze Warunki, które mają zastosowanie od momentu pierwszego użycia witryny. Zgadzasz się używać witryny www.uip.com („Witryna") wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w sposób, który nie narusza praw innych osób, jak również nie ogranicza i uniemożliwia innym osobom korzystania z Witryny.

UIP zastrzega sobie prawo do zmiany, wprowadzania skrótów i modyfikacji oraz innych poprawek do niniejszych Warunków. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w internecie na tej stronie, o ile nie postanowiono inaczej. Dalsze korzystanie z tej Witryny po wprowadzonych zmianach oznacza akceptację Warunków w ich zmienionej formie. Jeśli niniejsze Warunki nie zostaną przez Ciebie w całości zaakceptowane, należy zaprzestać korzystania z Witryny.

Zapoznaj się również z Polityką prywatności witryny

Własność treści
Niniejsza Witryna i wszystkie treści, które zawiera lub może zawierać w przyszłości, jak np. artykuły, opinie, teksty, katalogi, programy, zdjęcia, ilustracje, obrazy, wideoklipy, materiały audio oraz reklamy, a także znaki towarowe, logo, nazwy domen, nazwy handlowe, znaki usługowe oraz wszelkie materiały chronione prawami autorskimi (w tym kod źródłowy i obiektowy) i/lub wszelkie inne formy własności intelektualnej (zwane łącznie „Materiałami") należą do UIP lub są przez firmę licencjonowane lub są licencjonowane przez inne upoważnione strony trzecie. Są one tym samym chronione przed nieupoważnionym wykorzystaniem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, reklamowych i inne prawa pokrewne oraz traktaty międzynarodowe.

Żadnej z informacji zawartej w niniejszych Warunkach lub w Witrynie nie należy interpretować jako nadania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakichkolwiek uprawnień do korzystania z Materiałów w jakikolwiek sposób bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody UIP lub strony trzeciej, która może być właścicielem materiałów lub własności intelektualnej wyświetlanej w Witrynie. NIEUPRAWNIONE UŻYCIE, KOPIOWANIE, ZWIELOKROTNIANIE, POWIELANIE, MODYFIKACJA, PUBLIKACJA, PONOWNA PUBLIKACJA, PRZESYŁANIE, POBIERANIE, WYSYŁANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DYSTRYBUCJA BĄDŹ JAKIEKOLWIEK INNE NIEWŁAŚCIWE UŻYCIE KTÓREGOKOLWIEK Z MATERIAŁÓW JEST ŚCIŚLE ZABRONIONE.

Zgadzasz się niniejszym nie używać Materiałów do celów niezgodnych z prawem, jak również zobowiązujesz do niełamania praw UIP lub praw innych osób. Takie zobowiązanie obejmuje, ale nie ogranicza się do unikania zachowań, które mogą zniesławiać, szykanować lub nękać, powodować niepokój lub niedogodności dla innych osób, bądź też przekazywać informacje obsceniczne lub obraźliwe lub powodować zakłócenia w działaniu Witryny. Informuje się niniejszym, że UIP będzie z największą stanowczością egzekwować swoje prawa w najszerszym możliwym zakresie prawa. Firma UIP może dodawać informacje, zmieniać, usuwać lub dokonać zawieszenia jakichkolwiek Materiałów w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i bez ponoszenia za to odpowiedzialności.

Witryny stron trzecich/ Linki
UIP nie ponosi odpowiedzialności za dostępność lub zawartość witryn stron trzecich lub materiałów, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem niniejszej Witryny. Poprzez dostęp lub łączenie się z niniejszą Witryną użytkownik akceptuje fakt, że informacje w niej zawarte mogą być niekompletne, niedokładne, nieaktualne lub mogą nie odpowiadać jego potrzebom i wymaganiom.

Informacje i funkcje zawarte w tej Witrynie zostały opracowane na podstawie różnych źródeł, wyłącznie do celów informacyjnych lub rozrywkowych i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia użytkowników.

UIP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub wykroczenia spowodowane lub związane z jakąkolwiek treścią, reklamą, produktami, usługami lub informacjami dostępnymi na stronach internetowych lub w materiałach innych firm. Wszelkie warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami powstają wyłącznie między użytkownikiem a dostawcą danej usługi.

Linki znajdujące się na stronie UIP nie oznaczają ani nie powinny być interpretowane jako wspierane bądź zatwierdzone przez UIP, o ile nie zostało to wyraźnie wyrażone. Fakt umieszczenia linku w Witrynie nie oznacza wyrażenia przez UIP zgody na korzystanie ze znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu oraz praw autorskich UIP, podmiotów zależnych lub jednostek powiązanych, których informacje są wyświetlane lub dostępne za pośrednictwem linku.

Niniejsza strona i zawarte w niej informacje, nazwy, obrazy, logo i ikony odnoszące się do www.uip.com bądź jakiekolwiek produkty i usługi firm powiązanych z UIP (lub produkty i usługi stron trzecich) zostały umieszczone na stronie na zasadzie obecnego stanu faktycznego oraz ich dostępności. W zakresie dozwolonym przez prawo UIP wyklucza wszelkie oświadczenia i gwarancje (wyraźnie wyrażone lub domniemane), w tym domniemane gwarancje dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw innych stron, zgodności z oczekiwaniami, bezpieczeństwa i dokładności.

Informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Firma UIP nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących kompletności, dokładności, stosowania waluty lub adekwatności jakichkolwiek informacji, faktów, poglądów, opinii, oświadczeń lub zaleceń zawartych w Witrynie i / lub w Materiałach (w tym bez ograniczeń informacji dostarczonych za pośrednictwem jakiegokolwiek oprogramowania).

Internet jest źródłem informacji wrażliwym na kwestie naruszenia bezpieczeństwa. UIP nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie (komputerze) użytkownika wynikłe z tego rodzaju naruszenia bezpieczeństwa, jak również te powstałe w wyniku działania wszelkiego rodzaju wirusów, złośliwego oprogramowania, zewnętrznych manipulacji, nieuprawnionego użycia, oszustwa, błędu, zaniechania, przerw i opóźnień w działaniu lub transmisji danych, wad, awarii połączeń komputerowych lub jakichkolwiek innych usterek technicznych bądź innego rodzaju. Należy również mieć świadomość, że przesyłanie wiadomości e-mail przez internet może nie być do końca bezpieczne, co powinno być wzięte pod uwagę przed wysłaniem e-maila do UIP. Firma UIP nie wydaje żadnych oświadczeń ani też nie udziela gwarancji dotyczących przydatności, funkcjonalności, dostępności lub działania niniejszej Witryny. Witryna może być tymczasowo niedostępna z powodu konserwacji lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego.

Odpowiedzialność użytkownika
Korzystając z Witryny, użytkownik zgadza się na ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, koszty, opłaty (w tym bez ograniczeń uzasadnione koszty prawne) powstałe w wyniku skorzystania z Witryny w sposób inny niż zgodny z niniejszymi Warunkami, zwalniając tym samym od powyższej odpowiedzialności UIP.

Produkty UIP
Wszystkie produkty i usługi wymienione w niniejszej Witrynie znajdą się w obrocie w zależności od ich dostępności, a ich udostępnienie jest wyłączną decyzją UIP.

Informacje o użytkowniku
Niektóre obszary Witryny mogą wymagać rejestracji lub podania informacji umożliwiających dostęp do niektórych funkcji lub treści. Działania serwisu dotyczące danych osobowych użytkownika są podane w zakładce Polityka prywatności. Udostępnienie tych informacji nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji użytkownika. W przypadku jednak, kiedy użytkownik zdecyduje się nie podawać wymaganych danych, niektóre treści strony internetowej mogą nie być dla niego dostępne.

Rejestracja
W przypadku wymaganej rejestracji w Witrynie, użytkownik akceptuje odpowiedzialność za wszystkie działania, które wystąpiły na jego koncie lub z użyciem jego hasła. Zgadza się jednocześnie nie przekazywać swoich praw do członkostwa na stronie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody UIP. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła i informacji członkowskich, jeśli takie wystąpią oraz o ograniczenie dostępu do swoich urządzeń, tak aby informacje, o których mowa, były chronione. UIP zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia członkostwa i/lub odmówienia dostępu do Witryny, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione.

Prawo i jurysdykcja
Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii. Informacje zawarte w Witrynie mogą nie być dopasowane do realiów innych lokalizacji, a dostęp do niej z terytoriów, gdzie jej treść może być uznana za niezgodną z prawem jest surowo zabroniony. Korzystając z Witryny UIP, użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów prawa. Korzystając z niej, użytkownik zgadza się podlegać wyłącznej jurysdykcji Anglii oraz sądów angielskich z przyczyn wynikających z Warunków i korzystania z niniejszej witryny.

Jeśli którykolwiek z Warunków, o których mowa, zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieprawidłowy lub w inny sposób niewykonalny, zostanie on usunięty, przy zachowaniu pozostałych Warunków, które pozostają wiążące.

Brak działania lub opóźnienie UIP lub firm powiązanych w wykonywaniu lub egzekwowaniu praw wyrażonych w niniejszych Warunkach nie oznacza, że UIP zrzeka się egzekwowania tych praw.

Kontakt
Jeśli masz pytania, uwagi lub obawy dotyczące naszej strony internetowej lub niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami, wysyłając pytania na adres: United International Pictures, Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londyn W4 5YF.